akademia SixSigma ENGLISH VERSION   RUSSIAN VERSION  
 
   

"...Six Sigma b?dzie najwi?kszym, najbardziej satysfakcjonuj?cym osobi?cie, a w ko?cowym rozrachunku najbardziej rentownym przedsi?wzi?ciem w naszej historii"
Jack Welch, Prezes General Electric

"Six Sigma to spos?b, w jaki b?dziemy prowadzi? firm?"
Bob Nardelli

"Six Sigma jest de-facto najwa?niejszym elementem w ca?ym procesie implementacji oraz zarz?dzania zmianami. Nie spos?b unikn?? tych zmian teraz, ani tym bardziej w przysz?o?ci, poniewa? s? powodowane przez ci?gle zmieniaj?cy si? rynek i oczekiwania naszych Klient?w."
Piotr Czarnecki, Prezes Raiffeisen Bank Polska SA


 

Witajcie w kr?gach jako?ci na ?wiatowym poziomie!

Wielu czytaj?cych te strony mo?e nie mie? pewno?ci, czym jest sigma, a co dopiero a? sze?? sigma! Inni mog? nie wierzy?, ?e osi?gni?cie jako?ci na poziomie Six Sigma jest w og?lne mo?liwe, albo ?e ma odniesienie do wykonywanej przez nich pracy. Po pierwszych zako?czonych sesjach szkoleniowych, kt?re przeprowadzimy z zakresu Six Sigma, zrozumiecie, jak:

- Odnie?? CTQs Kluczowych Klient?w do zada? ka?dego pracownika.
- Ustala? dla specyficznych CTQs, mierniki i definicje defekt?w.
- Podnosi? ?wiadomo?? i zrozumienie, a tak?e zwi?ksza? stopie? codziennego wykorzystywania narz?dzi i proces?w Six Sigma poprzez pokazanie, w jaki spos?b te narz?dzia i procesy s? lub zosta?y zastosowane w rzeczywistych projektach.
- Zmierzy? wielko?? usprawnie? potrzebnych w dzia?aniach poszczeg?lnych os?b i zespo??w.
- Anga?owa? pracownik?w w projekty i pomiary Six Sigma indywidualnie, albo w ramach zespo?u Six Sigma.

Firma maj?ca wdro?on? metodologi? Six Sigma to firma klasy ?wiatowej. Nie jest po prostu lepsza od konkurencji; jest 10.000 razy lepsza. Niemniej, osi?gni?cie takich szczytnych cel?w wymaga zaanga?owania wszystkich.


Pytanie brzmi: Jak s?dzisz? Kiedy GE uruchomi?o wdra?anie Six Sigma?


Zysk netto GE w latach 1981-2001(w mld USD, ?r?d?o: The Economist)


Lean Six Sigma Black Belt Training.
Polska Akademia Six Sigma zaprasza na zimow? edycja szkolenia Lean Six Sigma Black Belt Training. Pocz?tek 7 maja 2018

Wi?cej...

Lean Six Sigma Green Belt Training.Polska Akademia Six Sigma zaprasza na zimow? edycj? szkolenia Lean Six Sigma Green Belt Training. Pocz?tek 9 kwietnia 2018 r.

Wi?cej...

Polish Six Sigma Academy pragnie zaprosic certyfikwanych Lean Six Sigma Green Beltow na szkolenie uzupelniajace do poziomu Black Belt..

Wi?cej...

 
 

Start | O nas | Nasza oferta | Kontakt | Materia?y | Wiadomo?ci
Mapa strony | Polityka zachowania prywatno?ci