akademia SixSigma ENGLISH VERSION   RUSSIAN VERSION  
 
   

"...Six Sigma b?dzie najwi?kszym, najbardziej satysfakcjonuj?cym osobi?cie, a w ko?cowym rozrachunku najbardziej rentownym przedsi?wzi?ciem w naszej historii"
Jack Welch, Prezes General Electric

"Six Sigma to spos?b, w jaki b?dziemy prowadzi? firm?"
Bob Nardelli

"Six Sigma jest de-facto najwa?niejszym elementem w ca?ym procesie implementacji oraz zarz?dzania zmianami. Nie spos?b unikn?? tych zmian teraz, ani tym bardziej w przysz?o?ci, poniewa? s? powodowane przez ci?gle zmieniaj?cy si? rynek i oczekiwania naszych Klient?w."
Piotr Czarnecki, Prezes Raiffeisen Bank Polska SA


 

Witajcie w kr?gach jako?ci na ?wiatowym poziomie!

Wielu czytaj?cych te strony mo?e nie mie? pewno?ci, czym jest sigma, a co dopiero a? sze?? sigma! Inni mog? nie wierzy?, ?e osi?gni?cie jako?ci na poziomie Six Sigma jest w og?lne mo?liwe, albo ?e ma odniesienie do wykonywanej przez nich pracy. Po pierwszych zako?czonych sesjach szkoleniowych, kt?re przeprowadzimy z zakresu Six Sigma, zrozumiecie, jak:

- Odnie?? CTQs Kluczowych Klient?w do zada? ka?dego pracownika.
- Ustala? dla specyficznych CTQs, mierniki i definicje defekt?w.
- Podnosi? ?wiadomo?? i zrozumienie, a tak?e zwi?ksza? stopie? codziennego wykorzystywania narz?dzi i proces?w Six Sigma poprzez pokazanie, w jaki spos?b te narz?dzia i procesy s? lub zosta?y zastosowane w rzeczywistych projektach.
- Zmierzy? wielko?? usprawnie? potrzebnych w dzia?aniach poszczeg?lnych os?b i zespo??w.
- Anga?owa? pracownik?w w projekty i pomiary Six Sigma indywidualnie, albo w ramach zespo?u Six Sigma.

Firma maj?ca wdro?on? metodologi? Six Sigma to firma klasy ?wiatowej. Nie jest po prostu lepsza od konkurencji; jest 10.000 razy lepsza. Niemniej, osi?gni?cie takich szczytnych cel?w wymaga zaanga?owania wszystkich.


Pytanie brzmi: Jak s?dzisz? Kiedy GE uruchomi?o wdra?anie Six Sigma?


Zysk netto GE w latach 1981-2001(w mld USD, ?r?d?o: The Economist)


Lean Six Sigma Black Belt Training.
Polska Akademia Six Sigma zaprasza na zimowo-wiosenn? edycja szkolenia Lean Six Sigma Black Belt Training. Pocz?tek 4 lutego 201

Wi?cej...

Lean Six Sigma Green Belt Training.Polska Akademia Six Sigma zaprasza na zimow? edycj? szkolenia Lean Six Sigma Green Belt Training. Pocz?tek 28 stycznia 2019 r.

Wi?cej...

Polish Six Sigma Academy pragnie zaprosic certyfikwanych Lean Six Sigma Green Beltow na szkolenie uzupelniajace do poziomu Black Belt..

Wi?cej...

 
 

Start | O nas | Nasza oferta | Kontakt | Materia?y | Wiadomo?ci
Mapa strony | Polityka zachowania prywatno?ci